Privacy

Pravilnik o zasebnosti aplikacije CIK CAK APPLICATION
Ta aplikacija od uporabnikov zbira nekatere osebne podatke.
Upravljavec podatkov in lastnik

Podatki o podjetju:
Naziv: A-ANUBIS DRUŽBA ZA STORITVE IN TRGOVINO D.O.O.
Naslov: MALI GABER 20, 8213 VELIKI GABER
Status: Pravna oseba
DDV ID: SI28734068
Matična številka: 1363328000
Datum registracije za DDV: 01.07.1999
Šifra dejavnosti: 46.190 (Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov)
Urad DURS: FU Novo mesto

Aktivni transakcijski računi:
Št. računa Vrsta Banka Odprt
03100-1002576289 T SKB banka 15.06.2011
03100-1003038009 T SKB banka 17.10.2014

TEL: +38673046505
E-MAIL: [email protected]
TEL: +38641619694 (Zdenka Skarlovnik)

Vrste zbranih podatkov
Med vrstami osebnih podatkov, ki jih ta aplikacija zbira sama ali prek tretjih oseb, so: geografski položaj, piškotki in podatki o uporabi. Drugi zbrani osebni podatki so lahko opisani v drugih razdelkih tega pravilnika o zasebnosti ali z namenskim besedilom razlage v kontekstu z zbiranjem podatkov. Uporabnik lahko osebne podatke prosto posreduje ali jih samodejno zbira pri uporabi te aplikacije. Vsaka uporaba piškotkov – ali drugih orodij za sledenje – s to aplikacijo ali lastniki storitev tretjih oseb, ki jih uporablja ta aplikacija, razen če ni drugače določeno, služi za identifikacijo uporabnikov in zapomnitev njihovih preferenc, edini namen zagotavljanja storitve, ki jo zahteva Uporabnik. Če ne posreduje določenih osebnih podatkov, lahko ta aplikacija onemogoči svoje storitve. Uporabnik prevzema odgovornost za osebne podatke tretjih oseb, objavljene ali deljene s to aplikacijo, in izjavlja, da ima pravico, da jih sporočajo ali oddajajo, s tem pa upravljavcu podatkov olajša vso odgovornost.

Način in kraj obdelave podatkov
Načini obdelave
Upravljavec podatkov na ustrezen način obdeluje podatke uporabnikov in sprejme ustrezne varnostne ukrepe za preprečevanje nepooblaščenega dostopa, razkritja, spreminjanja ali nepooblaščenega uničenja podatkov. Obdelava podatkov poteka z uporabo računalnikov in / ali orodij, ki podpirajo informacijsko tehnologijo, po organizacijskih postopkih in načinih, ki so strogo povezani z navedenimi nameni. Poleg upravljavca podatkov so v nekaterih primerih lahko podatki dostopni nekaterim vrstam odgovornih oseb, ki sodelujejo pri delovanju spletnega mesta (uprava, prodaja, trženje, pravna, sistemska administracija) ali zunanjim strankam (npr. Tretjim strankarske ponudnike tehničnih storitev, poštne prevoznike, ponudnike gostovanja, IT podjetja, komunikacijske agencije), ki jih po potrebi imenuje za obdelavo podatkov lastnik. Posodobljen seznam teh strank se lahko kadar koli zahteva od upravljavca podatkov.

Kraj
Podatki se obdelujejo v poslovalnicah upravljavca podatkov in na drugih mestih, kjer se nahajajo stranke, ki sodelujejo pri obdelavi. Za dodatne informacije se obrnite na regulatorja podatkov.

Zadrževalni čas
Podatki se hranijo toliko časa, kot je potrebno za zagotavljanje storitve, ki jo zahteva uporabnik, ali ki je navedena v namenih, opisanih v tem dokumentu, in uporabnik lahko vedno zahteva, da upravljavec podatkov začasno prekine ali odstrani podatke.

Uporaba zbranih podatkov
Podatki, ki se nanašajo na uporabnika, se zbirajo, da aplikaciji omogočajo storitve, pa tudi za naslednje namene: dostop do računov storitev tretjih oseb, interakcije na podlagi lokacije, komentiranje vsebine in interakcija z zunanjimi socialnimi omrežji in platformami. Osebni podatki, ki se uporabljajo za vsak namen, so opisani v posebnih delih tega dokumenta.

Facebookova dovoljenja, ki jih je zahtevala ta aplikacija
Ta aplikacija lahko zahteva nekaj dovoljenj Facebooka, ki ji omogočajo dejanja z uporabnikovim Facebook računom in iz njega pridobijo podatke, vključno z osebnimi podatki. Več informacij o naslednjih dovoljenjih najdete v dokumentaciji dovoljenj na Facebooku in v Facebook politiki zasebnosti. Zahtevana dovoljenja so naslednja:

•    Osnovni podatki
Privzeto to vključuje določene uporabnikove podatke, kot so id, ime, slika, spol in njihov jezik. Na voljo so tudi nekatere povezave uporabnika, na primer prijatelji. Če je uporabnik javno objavil več svojih podatkov, bo na voljo več informacij.

•    Prijava
Omogoča dostop do branja do prijavljenih pooblaščenih uporabnikov

•    E-naslov
Omogoča dostop do uporabnikovega osnovnega e-poštnega naslova

•    Všeč mi je
Omogoča dostop do seznama vseh strani, ki so uporabniku všeč.

•    Fotografije
Omogoča dostop do fotografij, ki jih je uporabnik naložil, in fotografij, na katere je uporabnik označen.

•    Objavite dejavnost v aplikacijah
Aplikaciji dovoljuje objavo v Odprtem grafikonu z uporabo vgrajenih dejanj, dosežkov, rezultatov ali dejanj po meri. Aplikacija lahko objavi tudi drugo dejavnost, ki je podrobno opisana v Facebookovem dokumentu Dovoljenja za objavo.

Podrobne informacije o obdelavi osebnih podatkov
Osebni podatki se zbirajo za naslednje namene in z uporabo naslednjih storitev:

Dostop do računov storitev tretjih oseb
Te storitve omogočajo tej aplikaciji dostop do podatkov iz vašega računa pri storitvi tretje osebe in opravljanje dejanj z njo. Te storitve se ne aktivirajo samodejno, vendar zahtevajo izrecno odobritev uporabnika.
Dostop do Facebookovega računa (Ta aplikacija)
Ta storitev omogoča, da se ta aplikacija poveže z uporabnikovim računom v družbenem omrežju Facebook, ki ga zagotavlja Facebook Inc. Zahtevana dovoljenja: čeki, e-pošta, všečki, fotografije in objava dejavnosti v aplikaciji. Kraj obdelave: ZDA – Pravilnik o zasebnosti

PRIVACY POLICY OF THE MOBILE APPLICATION
In order to receive information about your Personal Data, the purposes and the parties the Data is shared with, contact the Owner.
Privacy Policy of the CIK CAK APPLICATION application
This Application collects some Personal Data from its Users.

Data Controller and Owner
Podatki o podjetju:
Naziv: A-ANUBIS DRUŽBA ZA STORITVE IN TRGOVINO D.O.O.
Naslov: MALI GABER 20, 8213 VELIKI GABER
Status: Pravna oseba
DDV ID: SI28734068
Matična številka: 1363328000
Datum registracije za DDV: 01.07.1999
Šifra dejavnosti: 46.190 (Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov)
Urad DURS: FU Novo mesto

Aktivni transakcijski računi:
Št. računa Vrsta Banka Odprt
03100-1002576289 T SKB banka 15.06.2011
03100-1003038009 T SKB banka 17.10.2014

TEL: +38673046505
E-MAIL: [email protected]
TEL: +38641619694 (Zdenka Skarlovnik)

Types of Data collected
Among the types of Personal Data that this Application collects, by itself or through third parties, there are: Geographic position, Cookie and Usage Data. Other Personal Data collected may be described in other sections of this privacy policy or by dedicated explanation text contextually with the Data collection. The Personal Data may be freely provided by the User, or collected automatically when using this Application. Any use of Cookies – or of other tracking tools – by this Application or by the owners of third party services used by this Application, unless stated otherwise, serves to identify Users and remember their preferences, for the sole purpose of providing the service required by the User. Failure to provide certain Personal Data may make it impossible for this Application to provide its services. The User assumes responsibility for the Personal Data of third parties published or shared through this Application and declares to have the right to communicate or broadcast them, thus relieving the Data Controller of all responsibility.

Mode and place of processing the Data
Methods of processing
The Data Controller processes the Data of Users in a proper manner and shall take appropriate security measures to prevent unauthorized access, disclosure, modification, or unauthorized destruction of the Data. The Data processing is carried out using computers and/or IT enabled tools, following organizational procedures and modes strictly related to the purposes indicated. In addition to the Data Controller, in some cases, the Data may be accessible to certain types of persons in charge, involved with the operation of the site (administration, sales, marketing, legal, system administration) or external parties (such as third party technical service providers, mail carriers, hosting providers, IT companies, communications agencies) appointed, if necessary, as Data Processors by the Owner. The updated list of these parties may be requested from the Data Controller at any time.

Place
The Data is processed at the Data Controller’s operating offices and in any other places where the parties involved with the processing are located. For further information, please contact the Data Controller.

Retention time
The Data is kept for the time necessary to provide the service requested by the User, or stated by the purposes outlined in this document, and the User can always request that the Data Controller suspend or remove the data.

The use of the collected Data
The Data concerning the User is collected to allow the Application to provide its services, as well as for the following purposes: Access to third party services’ accounts, Location-based interactions, Content commenting and Interaction with external social networks and platforms. The Personal Data used for each purpose is outlined in the specific sections of this document.

Facebook permissions asked by this Application
This Application may ask some Facebook permissions allowing it to perform actions with the User’s Facebook account and to retrieve information, including Personal Data, from it. For more information about the following permissions, refer to the Facebook permissions documentation and to the Facebook privacy policy. The permissions asked are the following:

Basic information
By default, this includes certain User’s Data such as id, name, picture, gender, and their locale. Certain connections of the User, such as the Friends, are also available. If the user has made more of their data public, more information will be available.

Checkins
Provides read access to the authorized user’s check-ins

Email
Provides access to the user’s primary email address

Likes
Provides access to the list of all of the pages the user has liked.

Photos
Provides access to the photos the user has uploaded, and photos the user has been tagged in.

Publish App Activity
Allows the app to publish to the Open Graph using Built-in Actions, Achievements, Scores, or Custom Actions. The app can also publish other activity which is detailed in the Facebook’s Publishing Permissions document.

Detailed information on the processing of Personal Data
Personal Data is collected for the following purposes and using the following services:

Access to third party services’ accounts
These services allow this Application to access Data from your account on a third party service and perform actions with it. These services are not activated automatically, but require explicit authorization by the User.
Access to the Facebook account (This Application)
This service allows this Application to connect with the User’s account on the Facebook social network, provided by Facebook Inc. Permissions asked: Checkins, Email, Likes, Photos and Publish App Activity. Place of processing : USA – Privacy Policy

Data Owner

A-ANUBIS DRUŽBA ZA STORITVE IN TRGOVINO D.O.O.
MALI GABER 20, 8213 VELIKI GABER

VAT ID: SI28734068
Register nr.: 1363328000
Datum registracije za DDV: 01.07.1999

Bank Account
IBAN SI5603100-1002576289 SKB banka
IBAN SI5603100-1003038009 SKB banka

TEL: +38673046505
E-MAIL: [email protected]
TEL: +38641619694 (Zdenka Skarlovnik)
        
     
Contact Us
Please contact us through the form below, or via email or telephone for a prompt reply.
You can also make a reservation by any of the contact methods below.
Types of Data collected
The owner does not provide a list of Personal Data types collected.
Other Personal Data collected may be described in other sections of this privacy policy or by dedicated explanation text contextually with the Data collection.
The Personal Data may be freely provided by the User, or collected automatically when using this Application.
Any use of Cookies – or of other tracking tools – by this Application or by the owners of third party services used by this Application, unless stated otherwise, serves to identify Users and remember their preferences, for the sole purpose of providing the service required by the User.
Failure to provide certain Personal Data may make it impossible for this Application to provide its services.
Users are responsible for any Personal Data of third parties obtained, published or shared through this Application and confirm that they have the third party’s consent to provide the Data to the Owner.
Mode and place of processing the Data
Methods of processing
The Data Controller processes the Data of Users in a proper manner and shall take appropriate security measures to prevent unauthorized access, disclosure, modification, or unauthorized destruction of the Data.
The Data processing is carried out using computers and/or IT enabled tools, following organizational procedures and modes strictly related to the purposes indicated. In addition to the Data Controller, in some cases, the Data may be accessible to certain types of persons in charge, involved with the operation of the site (administration, sales, marketing, legal, system administration) or external parties (such as third party technical service providers, mail carriers, hosting providers, IT companies, communications agencies) appointed, if necessary, as Data Processors by the Owner. The updated list of these parties may be requested from the Data Controller at any time.
Place
The Data is processed at the Data Controller’s operating offices and in any other places where the parties involved with the processing are located. For further information, please contact the Data Controller.
Retention time
The Data is kept for the time necessary to provide the service requested by the User, or stated by the purposes outlined in this document, and the User can always request that the Data Controller suspend or remove the data.
Additional information about Data collection and processing
Legal action
The User’s Personal Data may be used for legal purposes by the Data Controller, in Court or in the stages leading to possible legal action arising from improper use of this Application or the related services.
The User declares to be aware that the Data Controller may be required to reveal personal data upon request of public authorities.
Additional information about User’s Personal Data
In addition to the information contained in this privacy policy, this Application may provide the User with additional and contextual information concerning particular services or the collection and processing of Personal Data upon request.
System logs and maintenance
For operation and maintenance purposes, this Application and any third party services may collect files that record interaction with this Application (System logs) or use for this purpose other Personal Data (such as IP Address).
Information not contained in this policy
More details concerning the collection or processing of Personal Data may be requested from the Data Controller at any time. Please see the contact information at the beginning of this document.
The rights of Users
Users have the right, at any time, to know whether their Personal Data has been stored and can consult the Data Controller to learn about their contents and origin, to verify their accuracy or to ask for them to be supplemented, cancelled, updated or corrected, or for their transformation into anonymous format or to block any data held in violation of the law, as well as to oppose their treatment for any and all legitimate reasons. Requests should be sent to the Data Controller at the contact information set out above.
This Application does not support “Do Not Track” requests.
To determine whether any of the third party services it uses honor the “Do Not Track” requests, please read their privacy policies.
Changes to this privacy policy
The Data Controller reserves the right to make changes to this privacy policy at any time by giving notice to its Users on this page. It is strongly recommended to check this page often, referring to the date of the last modification listed at the bottom. If a User objects to any of the changes to the Policy, the User must cease using this Application and can request that the Data Controller remove the Personal Data. Unless stated otherwise, the then-current privacy policy applies to all Personal Data the Data Controller has about Users.
Information about this privacy policy
The Data Controller is responsible for this privacy policy, prepared starting from the modules provided by Marcelino d.o.o. and hosted on Marcelino d.o.o. servers.
Definitions and legal references
Personal Data (or Data)
Any information regarding a natural person, a legal person, an institution or an association, which is, or can be, identified, even indirectly, by reference to any other information, including a personal identification number.
Usage Data
Information collected automatically from this Application (or third party services employed in this Application), which can include: the IP addresses or domain names of the computers utilized by the Users who use this Application, the URI addresses (Uniform Resource Identifier), the time of the request, the method utilized to submit the request to the server, the size of the file received in response, the numerical code indicating the status of the server’s answer (successful outcome, error, etc.), the country of origin, the features of the browser and the operating system utilized by the User, the various time details per visit (e.g., the time spent on each page within the Application) and the details about the path followed within the Application with special reference to the sequence of pages visited, and other parameters about the device operating system and/or the User’s IT environment.
User
The individual using this Application, which must coincide with or be authorized by the Data Subject, to whom the Personal Data refers.
Data Subject
The legal or natural person to whom the Personal Data refers.
Data Processor (or Data Supervisor)
The natural person, legal person, public administration or any other body, association or organization authorized by the Data Controller to process the Personal Data in compliance with this privacy policy.
Data Controller (or Owner)
The natural person, legal person, public administration or any other body, association or organization with the right, also jointly with another Data Controller, to make decisions regarding the purposes, and the methods of processing of Personal Data and the means used, including the security measures concerning the operation and use of this Application. The Data Controller, unless otherwise specified, is the Owner of this Application.
This Application
The hardware or software tool by which the Personal Data of the User is collected.
Legal information
Notice to European Users: this privacy statement has been prepared in fulfillment of the obligations under Art. 10 of EC Directive n. 95/46/EC, and under the provisions of Directive 2002/58/EC, as revised by Directive 2009/136/EC, on the subject of Cookies.
This privacy policy relates solely to this Application.
Latest update: 1.8.2020

Scroll to Top