Facebook nagradna igra, 24.6.-29.7.2021

Splošni pogoji za izvajanje in sodelovanje v nagradni igri »Ugani ime natikača«, objavljene na Facebook strani CIKCAK delovna oblačila

1. ORGANIZATOR

Organizator nagradne igre z nazivom »Ugani ime natikača« (v nadaljevanju Igra) organizira in izvaja podjetje A-Anubis d.o.o., matična številka: 1363328000, s sedežem na naslovu Mali Gaber 20, 8213 Veliki Gaber, davčna številka: SI28734068, e-mail: [email protected] (v nadaljevanju Organizator).

2. NAMEN

Namen nagradne igre je promocija natikačev na Facebook strani podjetja https://www.facebook.com/cikcakdelovnaoblacila (v nadaljevanju Facebook stran CIK CAK delovna obačila).

3. PRAVICA DO SODELOVANJA

Udeleženci nagradne igre so lahko vse polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.

V nagradni igri ne smejo sodelovati sodelavci in zaposleni v podjetju A-Anubis d.o.o. ter sodelavci, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre. Nakup katerega koli izdelka ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

4. TRAJANJE NAGRADNE IGRE

Nagradna igra bo potekala od četrtka, 24. junija 2021, do vključno četrtka, 29. julija 2021. Žrebanje in objava nagrajenca bo v ponedeljek, 2. avgusta 2021.

5. PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE

Udeleženci lahko v nagradni igri sodelujejo tako, da sledijo Facebook strani CIKCAK delovna obačila, delijo objavo med prijatelji in pravilno odgovorijo na nagradno vprašanje.

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s Pravili nagradne igre in s Politiko zasebnosti podjetja A-Anubis d.o.o. ter ju tudi sprejemajo ter se z njimi strinjajo. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno Organizator.

Organizator si pridružuje pravico, da sodelujočega, ki ne deluje v skladu s pravili in pogoji sodelovanja, razširja sovražni, žaljiv ali kakršen koli drug neprimeren govor, trajno izloči iz sodelovanja v nagradni igri.

6. NAGRADNI SKLAD

V nagradnem skladu je en par natikačev znamke Bennon light cork Green cobra. Izžreban bo 1 nagrajenec. Pri žrebanju nagrade se upošteva vse udeležence, ki so pravilno odgovorili na nagradno vprašanje, ki ga je Organizator zastavil na Facebook strani CIKCAK delovna oblačila.

7. ŽREBANJE NAGRAJENCA

Žrebanje nagrajenca izvede Organizator, in sicer v ponedeljek, 2. avgusta 2021.

Žrebanje nagrade se izvede po načinu naključnega izbora med upravičenimi udeleženci, ki so pravilno odgovorili na nagradno vprašanje v določenem časovnem roku, z uporabo posebnega računalniškega programa ali druge metode, ki preprečuje možnost vnaprejšnje določitve rezultatov. Vrednost nagrade ne presega 40,00 EUR. Pri nagradah do vrednosti 40,00 EUR se akontacija dohodnine ne odvede, vrednost nagrade pa se tudi ne všteva v davčno osnovo prejemnika.

8. OBVEŠČANJE NAGRAJENCA

Nagrajenec bo najkasneje teden dni po zaključku nagradne igre obveščen o izidu žrebanja v obliki komentarja pod objavo na Facebook strani CIKCAK delovna oblačila.

Nagrajenec mora na Facebook strani CIK CAK delovna oblačila potrditi pripravljenost za prevzem nagrade v roku treh dni po prejemu obvestila o izidu žreba.

V primeru prejema obvestila po preteku tridnevnega roka, organizatorju nagrade ni potrebno zagotoviti in lahko določi drugega nagrajenca. V svojem zasebnem sporočilu mora sodelujoči navesti naslednje podatke: svoje ime in priimek, naslov bivanja, telefonsko številko in velikostno številko čevlja.

Organizator ne prevzema odgovornosti v primeru navedbe neveljavnih kontaktnih podatkov, nepopolnega ali napačnega naslova elektronske pošte ali napačnih imen.

Nagrajenec organizatorju nagradne igre izrecno dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oz. prevzema nagrade.

Pritožba na žreb nagrajenca na podlagi teh pravil ni mogoča.

9. PREVZEM NAGRADE

Nagrajenec bo nagrado prejel v roku do 45 dni po pošti na naslov, ki ga je navedel v zasebnem sporočilu na Facebook strani CIK CAK. Možen je tudi osebni prevzem v trgovini na sedežu podjetja, Mali Gaber 20, 8213 Veliki Gaber.

V kolikor izdelka ne bi bilo na zalogi, bo s strani organizatorja obveščen o novem dobavnem roku oz. se v tem primeru lahko dogovori za kupon v vrednosti 40,00 EUR ki ga lahko koristi za katerikoli drug izdelek znamke Bennon/Adamant.

10. PREPOVED IZPLAČILA V GOTOVINI

Izplačilo nagrade v denarni protivrednosti ali druga menjava nagrade ni mogoča.

11. PREKINITEV IGRE ALI SPREMEMBA SPLOŠNIH DOLOČIL

Organizator lahko Igro kadarkoli prekine ali spremeni splošne pogoje nagradne igre, o čemer na primeren način obvesti sodelujoče v nagradni igri.

12.ODGOVORNOST ORGANIZATORJA

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

– nedelovanje aplikacije in/ali družabnega omrežja Facebook, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo aplikacije,

– kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri, na katere organizator nima vpliva,

– sodelovanje v nagradni igri z napačnimi podatki,

– kakršne koli posledice ob koriščenju nagrade,

– tehnične težave, povezane z možnostjo dostopa do informacij v zvezi z Igro, vključno s tehničnimi težavami pri vzdrževanju Facebook strani CIKCAK delovna oblačila in pri uporabi Igre, v primeru, da niso nastale po krivdi Organizatorja.

13. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri soglašajo, da organizator kot upravljavec zbirke podatkov vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko osebnih podatkov posameznikov v skladu s Politiko zasebnosti podjetja veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov, in sicer zgolj za namen izvedbe te nagradne igre in jih v ta namen hrani še 30 dni po zaključku nagradne igre, osebne podatke nagrajenca pa v skladu z določili davčnih predpisov.

14. DRUGE DOLOČBE

S svojo registracijo za sodelovanje v Igri se udeleženec zavezuje k spoštovanju določil iz teh Pogojev. Organizator izjavlja, da Igro organizira Organizator, ter da Igra ni na nikakršen način sponzorirana, odobrena ali upravljana s strani Facebooka.

Facebook nima nikakršne odgovornosti v zvezi z udeleženci v Igri. Vsi podatki, informacije ali soglasja, predložena s strani udeležencev z namenom njihovega sodelovanja v Igri, se predložijo Organizatorju. Če ni v teh Pogojih določeno drugače, vsak udeleženec krije vse stroške, ki izhajajo iz njihovega sodelovanja v Igri (vključno s stroški za dostop do interneta); morebitne stroške za dostavo nagrade krije Organizator.

Pogoji nagradne igre so objavljeni na spletni strani https://cik-cak.si/nagradne-igre/ , kjer so dostopni v celotnem obdobju trajanja Igre.

Stran Igre ter vsi materiali, vključno z vsebino, zasnovo spletne strani, blagovnimi znamkami, logotipi, fotografijami, slikami, besedilom, grafiko in z drugim materialom, ki je del strani, je predmet pravic intelektualne lastnine, ki je v lasti Organizatorja oz. druge ustrezno imenovane osebe, ki je Organizatorju dodelila pravico do uporabe, in se ne sme uporabljati v nasprotju z veljavno zakonodajo. Uporaba teh materialov s strani tretjih oseb je dovoljena le v skladu z zakonodajo Republike Slovenije in s predhodnim soglasjem Organizatorja. V primerih, ki jih ti Pogoji ne urejajo, veljajo – v največjem možnem obsegu, ki ga dovoljuje zakonodaja – pravila veljavne slovenske zakonodaje.

Mali Gaber, 24. 6. 2021

A-ANUBIS d.o.o.

Scroll to Top