Instagram nagradna igra, 27.8.-30.9.2021

Splošni pogoji za izvajanje in sodelovanje v nagradni igri, v kateri podarimo podložen telovnik Anubis, objavljene na Instragram strani CIKCAK delovna oblačila.

  1. ORGANIZATOR

Organizator nagradne igre, v kateri podarimo podložen telovnik Anubis, (v nadaljevanju Igra) organizira in izvaja podjetje A-Anubis d.o.o., matična številka: 1363328000, s sedežem na naslovu Mali Gaber 20, 8213 Veliki Gaber, davčna številka: SI28734068, e-mail: [email protected] (v nadaljevanju Organizator).

  • NAMEN

Namen nagradne igre je promocija natikačev na Instagram strani podjetja https://www.instagram.com/cikcak_delovnaoblacila (v nadaljevanju Instagram stran CIK CAK delovna oblačila).

3. PRAVICA DO SODELOVANJA

Udeleženci nagradne igre so lahko vse polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.

V nagradni igri ne smejo sodelovati sodelavci in zaposleni v podjetju A-Anubis d.o.o. ter sodelavci, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre. Nakup katerega koli izdelka ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

4. TRAJANJE NAGRADNE IGRE

Nagradna igra bo potekala od petka, 27. avgusta 2021, do vključno četrtka, 30. septembra 2021. Žrebanje in objava nagrajenca bo v petek, 1. oktobra 2021.

Žrebanje nagrade se izvede po načinu naključnega izbora med upravičenimi udeleženci, ki so pravilno odgovorili na nagradno vprašanje v določenem časovnem roku, z uporabo posebnega računalniškega programa ali druge metode, ki preprečuje možnost vnaprejšnje določitve rezultatov.

5. PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE IN ŽREBANJE

Udeleženci lahko v nagradni igri sodelujejo tako, da na Instagram strani CIKCAK delovna oblačila označijo ime prijatelja (mojstra), ki potrebuje podložen delovni telovnik.

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s Pravili nagradne igre in s Politiko zasebnosti podjetja A-Anubis d.o.o. ter ju tudi sprejemajo ter se z njimi strinjajo.

Pridržujemo si pravico, da sodelujočega, ki ne deluje v skladu s pravili in pogoji sodelovanja, razširja sovražni, žaljiv ali kakršen koli drug neprimeren govor, trajno izloči iz sodelovanja v nagradni igri.

6. NAGRADNI SKLAD

V nagradnem skladu je 1 podložen delovni telovnik Anubis (lastne blagovne znamke Cik-Cak). Izžreban bo 1 nagrajenec. Pri žrebanju nagrade se upošteva vsa označena imena v komentarjih, ki imajo veljaven IG profil.

7. OBVEŠČANJE NAGRAJENCA

Nagrajenec bo najkasneje teden dni po zaključku nagradne igre obveščen o izidu žrebanja v obliki komentarja pod objavo na Instagram strani CIKCAK delovna oblačila.

Nagrajenec mora na Instagram strani CIK CAK delovna oblačila potrditi pripravljenost za prevzem nagrade v roku treh dni po prejemu obvestila o izidu žreba.

V primeru prejema obvestila po preteku tridnevnega roka, organizatorju nagrade ni potrebno zagotoviti in lahko določi drugega nagrajenca. V svojem zasebnem sporočilu mora sodelujoči navesti naslednje podatke: svoje ime in priimek, naslov bivanja, telefonsko številko in velikostno številko.

Organizator ne prevzema odgovornosti v primeru navedbe neveljavnih kontaktnih podatkov, nepopolnega ali napačnega naslova elektronske pošte ali napačnih imen.

Nagrajenec organizatorju nagradne igre izrecno dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oz. prevzema nagrade.

Pritožba na žreb nagrajenca na podlagi teh pravil ni mogoča.

8. PREVZEM NAGRADE

Nagrajenec bo nagrado prejel v roku do 45 dni po pošti na naslov, ki ga je navedel v zasebnem sporočilu na Instagram strani CIK CAK.

9. PREPOVED IZPLAČILA V GOTOVINI

Izplačilo nagrade v denarni protivrednosti ali druga menjava nagrade ni mogoča.

10. PREKINITEV IGRE ALI SPREMEMBA SPLOŠNIH DOLOČIL

Organizator lahko Igro kadarkoli prekine ali spremeni splošne pogoje nagradne igre, o čemer na primeren način obvesti sodelujoče v nagradni igri.

11.ODGOVORNOST ORGANIZATORJA

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

– nedelovanje aplikacije in/ali družabnega omrežja Instagram, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo aplikacije,

– kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri, na katere organizator nima vpliva,

– sodelovanje v nagradni igri z napačnimi podatki,

– kakršne koli posledice ob koriščenju nagrade,

– tehnične težave, povezane z možnostjo dostopa do informacij v zvezi z Igro, vključno s tehničnimi težavami pri vzdrževanju Instagram strani CIKCAK delovna oblačila in pri uporabi Igre, v primeru, da niso nastale po krivdi Organizatorja.

12. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri soglašajo, da organizator kot upravljavec zbirke podatkov vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko osebnih podatkov posameznikov v skladu s Politiko zasebnosti podjetja veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov, in sicer zgolj za namen izvedbe te nagradne igre in jih v ta namen hrani še 30 dni po zaključku nagradne igre, osebne podatke nagrajenca pa v skladu z določili davčnih predpisov.

13. DRUGE DOLOČBE

S svojo registracijo za sodelovanje v Igri se udeleženec zavezuje k spoštovanju določil iz teh Pogojev. Organizator izjavlja, da Igro organizira Organizator, ter da Igra ni na nikakršen način sponzorirana, odobrena ali upravljana s strani Instagrama.

Instagram nima nikakršne odgovornosti v zvezi z udeleženci v Igri. Vsi podatki, informacije ali soglasja, predložena s strani udeležencev z namenom njihovega sodelovanja v Igri, se predložijo Organizatorju. Če ni v teh Pogojih določeno drugače, vsak udeleženec krije vse stroške, ki izhajajo iz njihovega sodelovanja v Igri (vključno s stroški za dostop do interneta); morebitne stroške za dostavo nagrade krije Organizator.

Pogoji nagradne igre so objavljeni na spletni strani https://cik-cak.si/nagradne-igre/ , kjer so dostopni v celotnem obdobju trajanja Igre.

Stran Igre ter vsi materiali, vključno z vsebino, zasnovo spletne strani, blagovnimi znamkami, logotipi, fotografijami, slikami, besedilom, grafiko in z drugim materialom, ki je del strani, je predmet pravic intelektualne lastnine, ki je v lasti Organizatorja oz. druge ustrezno imenovane osebe, ki je Organizatorju dodelila pravico do uporabe, in se ne sme uporabljati v nasprotju z veljavno zakonodajo. Uporaba teh materialov s strani tretjih oseb je dovoljena le v skladu z zakonodajo Republike Slovenije in s predhodnim soglasjem Organizatorja. V primerih, ki jih ti Pogoji ne urejajo, veljajo – v največjem možnem obsegu, ki ga dovoljuje zakonodaja – pravila veljavne slovenske zakonodaje.

Mali Gaber, 27.8. 2021

A-ANUBIS d.o.o.

Scroll to Top